Nr 4 (39) październik-grudzień, 2014 Zastosowania retoryki, część III

Szanowni Państwo,

W kolejnym numerze kwartalnika FORUM ARTIS RHETORICAE kontynuujemy temat dotyczący różnych aspektów praktycznego zastosowania teorii retoryki. Artykuł Marii Joanny Gondek, Specyfika chrei jako ćwiczenia retorycznego (Specifity of chreia as a rhetorical exercise) omawia jedno z ważniejszych ćwiczeń retorycznych, jakim jest chreia czyli krótkie przypomnienie danego tematu dla jakiegoś określonego celu. Tekst ten odwołuje się do bogatej literatury przedmiotu i dobrze koresponduje z tradycją podobnych badań prowadzonych m.in. przez takich badaczy, jak James J. Murphy (A Short History of Writing Instruction: From Ancient Greece to Modern America, Lawrence Erlbaum, 2001), bądź badaczki, jak Sharon Crowley i Debra Hawhee (Ancient Rhetorics for Contemporary Students, Pearson, 2004). Prace te pokazują zresztą użyteczność dawnych narzędzi teorii retoryki dla współczesnej dydaktyki.

Artykuł Doroty Dobrzyńskiej Strategie budowania napięcia w gotyckiej prozie Zygmunta Krasińskiego (Strategies of Building Tension in Zygmunt Krasiński’s Gothic Prose) jest swoistą kontynuacją badań, jakie prowadzi autorka nad tzw. prozą gotycką („Forum Artis Rhetoricae” 2(37) 2014, s. 33–47) i pokazuje zastosowanie narzędzie retoryki do analizy problematyki z zakresu nauki o literaturze.

Rozprawa Barbary Bogołębskiej Retoryka wojenna w książce Krzysztofa Millera — 13 wojen i jedna (War rhetoric in the Krzysztof Miller`s book — 13 wars plus one), to próba opisu pewnego typu wypowiedzi reporterskiej i chęć pokazania charakterystycznej dla takich reportaży — stylistyki.

Praca Barbary Sobczak O definicjach retorycznych [na przykładzie hasła “gender”] (On rhetorical definitions [illustrated by the word „gender”]) to analiza sposobu posługiwania się w polskiej debacie publicznej hasłem (pojęciem gender). Praca jest interesującym studium przypadku i celnym zastosowaniem narzędzi retorycznych w opisie debaty publicznej. Tekst Bogumiły Lubczyńskiej-Fijołek Perspektywy badawcze retoryki filmowej. Historia i teraźniejszość (Research perspectives on fi lm rhetoric: the past and the present) jest swoistym wprowadzeniem do tzw. retoryki filmowej. Autorka, poza tradycją rozważań teoretycznych m.in. Sergiusza Eisensteina czy Jana Mukařovskiego, sięga też do teorii Gesche Joost, która przedstawiła w poprzednim numerze pisma, por. „Forum Artis Rhetoricae” 3(38) 2014, s. 36–38. Ostatnim tekstem jest uzupełnienie polskiej bibliografi i retorycznej za lata 2001–2014 (Research in Rhetoric in Poland 2001–2014: Supplement, Part 1).

Numer zamyka Errata do nr 2(37) 2014.

Redakcja przypomina także, iż w roku przyszłym przynajmniej dwa numery będą poświęcone problemom dziejów retoryki oraz oratorstwa I Rzeczypospolitej. Chcemy także zaproponować dwa tematy ogólne — retoryka i historiografi a oraz retoryka w edukacji. Mamy nadzieję, iż pismo, tak jak dotąd, kwartalnik będzie służyć integrowaniu środowiska miłośników retoryki oraz propagowaniu tej wspaniałej nauki. Zawsze jednak w duchu Platońskiej idei kalokagathia.

Jakub Z. Lichański

Redaktor Naczelny


Spis treści
 • Specyfika chrei jako ćwiczenia retorycznego
  Specificity of chreia as a rhetorical exercise
  Maria Joanna Gondek
 • Strategie budowania napięcia w gotyckiej prozie Zygmunta Krasińskiego
  Strategies of Building Tension in Zygmunt Krasiński’s Gothic Prose
  Dorota Dobrzyńska
 • Retoryka wojenna w książce Krzysztofa Millera — 13 wojen i jedna
  War rhetoric in the Krzysztof Miller`s book — 13 wars plus one
  Barbara Bogołębska
 • O definicjach retorycznych [na przykładzie hasła gender”]
  On rhetorical definitions [illustrated by the word „gender”]
  Barbara Sobczak
 • Perspektywy badawcze retoryki filmowej. Historia i teraźniejszość
  Research perspectives on fi lm rhetoric: the past and the present
  Bogumiła Fiołek-Lubczyńska
 • Polska bibliografi a etoryczna 2001–2014: uzupełnienia, część I
  Research in Rhetoric in Poland 2001–2014: Supplement, Part 1
  Jakub Z. Lichański